Klik op de foto  om te vergroten
Programma
Facebook jeugd
DCIM/100MEDIA/DJI_0122.JPG

Privacyverklaring Schutterij St. Martinus

De schutterij St. Martinus te Maasbree is een vereniging welke zich tot doel stelt leden in de gelegenheid te
stellen om het schuttersgebeuren in verenigingsverband te beoefenen en hen daarin te faciliteren.
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) heeft schutrterij St. Martinus een
privacyverklaring opgesteld. Persoonsgegevens die u op deze website opgeeft, gebruikt schutterij St. Martinus
alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.
Schutterij St. Martinus is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Schutterij St. Martinus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
indien u gebruik maakt van onze diensten. Per gegeven ziet u waar wij deze verwerken.
Voor- en achternaam (alle contactformulieren);
Geboortedatum (ledenadministratie);
Adresgegevens (ledenadministratie);
Telefoonnummer (ledenadministratie);
E-mailadres (alle contactformulieren);
Bankgegevens (ledenadministratie);
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch.
Schutterij St. Martinus verwerkt de persoonsgegevens van de volgende personen:
Alle actieve leden;
Gegevens van oud leden worden bewaard in de ledenadministratie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
Schutterij St. Martinus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Contact met u op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
Onze ledenadministratie bij te werken;
Roosters te maken;
U een e-mailherinnering te sturen dat u ingeroosterd staat;
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schutterij St. Martinus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op een later moment zal een bewaartermijn worden vastgesteld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Schutterij St. Martinus verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met partijen
die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schutterij St. Martinus blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.


Schutterij St. Martinus verstrekt uw gegevens aan de volgende partijen:
Aan de O.L.S. Federatie:
Aan de ledenadministratie;
Aan degene die de bar- en kantineroosters maakt;
Aan bestuur om hun taken uit te kunnen oefenen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door Schutterij St. Martinus en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die
wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@schutterijsintmartinus.nl We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Schutterij St. Martinus wil u er
tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe wij gegevens beveiligen
Schutterij St. Martinus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Schutterij St. Martinus neemt onder meer de volgende maatregelen:
Het opslaan van deze gegevens op beveiligde computers en up-to-date website;
Alleen verstrekken van benodigde gegevens aan personen die dit nodig hebben voor het uitvoeren van
hun taak voor schutterij St. Martinus.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op info@schutterijsintmartinus..nl